[maxbutton name=”Marketing catala actiu”][maxbutton name=”Publicitat”][maxbutton name=”Disseny”][maxbutton name=”Internet catala”][maxbutton name=”Empresa catala”][maxbutton name=”Relacions públiques”]

0

MÀRQUETING ESTRÀTEGIC

Màrqueting
0

MÀRQUETING OPERATIU (PLANS DE MÀRQUETING)

Màrqueting
1

MÀRQUETING DE CONTINGUTS

Màrqueting
2

MÀRQUETING ON-OFF LINE

Màrqueting
0

MÀRQUETING DIRECTE

Màrqueting
1

MARXANDATGE

Màrqueting
0

ESTUDIS DE MERCAT

Màrqueting