[maxbutton name=”Marketing ingles”][maxbutton name=”Advertising”][maxbutton name=”Design”][maxbutton name=”Internet ingles”][maxbutton name=”Business”][maxbutton name=”Public relations actiu”]

0

PRESS OFFICE

Public relations
0

CREATION OF ADVERTISING, SALES AND MARKETING TEXTS

Public relations
0

DRAFTING, EDITING, AND PUBLICATION OF NEWSLETTERS

Public relations
0

CREATION OF NEWS ITEMS

Public relations
0

EVENT PLANNING

Public relations
0

STORYTELLING

Public relations
0

CLIPPING

Public relations